Zpět na projekty

Obnova přírodní památky Laguna u Bohdalova (2010 - 2011)

Obnova lokality poblíž obce Bohdalov, která vznikla v bývalém těžebním prostoru cihlářských hlín. lokalita je významná především výskytem řady druhů obojživelníků.

Sdružení Krajina je vlastníkem pozemků na území přírodní památky Laguna u Bohdalova. Jedná se o soustavu tůní, vzniklých v bývalém těžebním prostoru nedaleké cihelny po těžbě cihlářské hlíny a jílu. Lokalita je známá pro vysokou diverzitu obojživelníků, nejvyšší v kraji Vysočina. Hlavním předmětem ochrany jsou proto obojživelníci. Mezi dvanácti zde zastoupenými druhy nechybí kriticky ohrožený čolek velký, silně ohrožený skokan ostronosý (rašelinný) či evropsky významná kuňka ohnivá. Dalším předmětem ochrany je fauna bezobratlých živočichů tůní (hmyz, plankton). Žijí zde i ohrožené druhy. Třetím předmětem ochrany je vodní a pobřežní vegetace. Stav lokality byl nepříznivě ovlivněn dřívějším mysliveckým hospodařením a absencí jakékoli pravidelné péče a údržby technických prvků, sloužících zejména k regulaci vodní hladiny.
 

Sdružení Krajina ve spolupráci s Krajem Vysočina realizovalo od podzimu roku 2010 projekt obnovy této lokality. Projekt byl z větší části financován z Operačního programu Životní prostředí. Obnova Laguny u Bohdalova byla navržena jako komplex opatření, která budou sloužit ke zlepšení podmínek pro přirozený rozvoj na vodě závislých a vázaných živočichů a rostlin. Šlo zejména o odstranění vrstev mineralizovaného sedimentu s velkým obsahem biologického materiálu a vybudování soustavy drobných regulačních objektů, které umožňují regulovat vodní hladinu a průtoky tůněmi s ohledem na potřeby chráněných živočichů. Dálebyla odstraněna část náletových dřevin a stabilizován svah, aby nedocházelo k zazemňování tůní. Obnova probíhala na etapy, část lokality vždy zůstala bez zásahu, aby vlivem stavebních prací nedošlo k neúměrnému poškození v lokalitě se vyskytujících populací. Projekt byl dokončen v roce 2012. Náklady na obnovu byly cca 1.800.000 Kč.


Výčet zvláště chráněných druhů nebo druhů uváděných v červených seznamech ČR, které se vyskytují nebo u nichž je předpoklad výskytu na lokalitě.

Čolek velký (Triturus cristatus) - ko
Skokan krátkonohý (Rana lessonae) - ko

Rdest alpský (Potamogeton alpinus) - so
Čolek horský (Triturus alpestris) - so
Čolek obecný (Triturus vulgaris) - so
Skokan zelený (Rana esculenta) - so
Skokan ostronosý (Rana arvalis) - so
Rosnička zelená (Hyla arborea) - so
Slepýš křehký (Anguis fragilis) - so

Kuňka obecná (Bombina bombina) - o
Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) - o
Ropucha zelená (Bufo viridis) - o
Ropucha obecná (Bufo bufo) - o

ko – kriticky ohrožený druh
so – silně ohrožený druh
o – ohrožený druh

Fotogalerie


Zpět na projekty

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další projekty

Nářadí z Nového Města

Nářadí z Nového Města

Díky příspěvku z Nového Města na Moravě jsme mohli doplnit naše chybějící a rozbité vybavení.

Zobrazit detail projektu

Vzdělávání a osvěta

Vzdělávání a osvěta

Dlouhodobě realizujeme enviromentální vzdělávání v lokalitách, kde realizuje i naše další aktivity.

Zobrazit detail projektu

Přírodní učebna Pastviska

Přírodní učebna Pastviska

V přírodně cenné lokalitě Pastviska u Odrance, která hostí řadu vzácných a chráněných druhů, vznikne přírodní učebna.

Zobrazit detail projektu

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit