Lokality

Všechny lokality

Babín

Babín

Bývalé rašeliniště a navazující mokřady se nachází mezi rybníky Babínský, Matějovský a Tálinská, nedaleko obce Budeč.

Zobrazit detail lokality

Bahna

Bahna

Území je představováno třemi oddělenými loukami, tvořenými mozaikou vlhkých až zrašeliněných luk, postupně přecházejících v sušší stanoviště.

Zobrazit detail lokality

Baroch

Baroch

Mělký rybník s tůněmi, ostrovy a rozsáhlými porosty rákosin, na něž navazují slatinné louky. Jde zejména o velmi významnou ornitologickou lokalitu.

Zobrazit detail lokality

Blatinské louky

Blatinské louky

Mokřadní louky s prameništi se nacházejí v centru osady Blatiny. Území je významné zejména výskytem několika ohrožených druhů rostlin.

Zobrazit detail lokality

Díly u Lhotky

Díly u Lhotky

Vlhké a rašelinné louky s roztroušenými náletovými dřevinami se nacházejí nedaleko obce Veselíčko.

Zobrazit detail lokality

Dobrá Voda

Dobrá Voda

Území tvoří mokřadní louky a tři rybníky nedaleko mezi obcemi Vídeň a Cyrilov.

Zobrazit detail lokality

Doliny

Doliny

Mokřadní louky s výskytem ohrožených rostlin a živočichů se nacházejí u obce Jiříkovice.

Zobrazit detail lokality

Doubravníček

Doubravníček

Rybník se souvislými litorálními porosty, na které navazuje mozaika vlhkých až zrašeliněných luk.

Zobrazit detail lokality

Haltýř

Haltýř

Mokřadní louka s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů ležící jihovýchodně od obce Samotín.

Zobrazit detail lokality

Havranka

Havranka

Rezervace ležící na dně historického rybníka s názvem „Alter Teich“, který zanikl někdy v polovině 19. století.

Zobrazit detail lokality

Hliníky - přírodní učebna

Hliníky - přírodní učebna

Remíz s tůněmi se nachází na okraji přírodní rezervace Meandry Svratky u Milov, je součástí II. zóny CHKO Žďárské vrchy na JV okraji obce Křižánky.

Zobrazit detail lokality

Hrachoviště

Hrachoviště

Lokalita ležící nedaleko Ústrašína zahrnuje dva rybníky, mokřadní louky a podmáčené lesy.

Zobrazit detail lokality

Hrnečnice

Hrnečnice

Mokřad s tůněmi se nachází těšně pod Koupalištěm na SZ okraji Nového Města. Vedle lokality teče potok Bobrůvka.

Zobrazit detail lokality

Chotáry

Chotáry

Mokřady a rašeliniště s výskytem řady ohrožených druhů rostlin i živočichů těsně navazují na PR Volákův kopec. Lokalita leží JV od Kameniček.

Zobrazit detail lokality

Kladinský potok

Kladinský potok

Přirozeně meandrující vodní tok s okolními mokřadními loukami a remízky nad rybníkem Horní Kladiny.

Zobrazit detail lokality

Krátká

Krátká

Podmáčená louka s výskytem ohrožených druhů rostlin se nachází na západním okraji obce Krátká.

Zobrazit detail lokality

Kuchyně

Kuchyně

Mokřadní louka s výskytem několika ohrožených druhů rostlin se nachází u rybníku Šantrůček asi 2 km na severozápad od Herálce.

Zobrazit detail lokality

Laguna u Bohdalova

Laguna u Bohdalova

Laguna u Bohdalova je tvořena soustavou pěti tůní v bývalém těžebním prostoru cihelny.

Zobrazit detail lokality

Louky u Černého lesa

Louky u Černého lesa

Mokřadní a rašelinné louky v údolní nivě Stržského potoka se nacházejí nad Konventským rybníkem na severním okraji Žďáru nad Sázavou.

Zobrazit detail lokality

Louky v Jeníkově

Louky v Jeníkově

Komplex rašelinných, výrazně podmáčených i méně vlhkých luk se nachází mezi obcemi Kameničky a Jeníkov.

Zobrazit detail lokality

Maršálka

Maršálka

Lokalitu tvoří rašelinné a slatinné louky, které se nacházejí SV od obce Barovice.

Zobrazit detail lokality

Meandry Svratky u Milov

Meandry Svratky u Milov

Zachovalá údolní niva s přirozeně meandrujícím korytem Svratky, nivními loukami, slepými rameny a tůněmi se nachází mezi obcemi Křižánky, Březiny a Milovy.

Zobrazit detail lokality

Mrázkova louka

Mrázkova louka

Mokřadní louky leží v údolí Mrázkova potoka severně od obce Bory.

Zobrazit detail lokality

Na lazích

Na lazích

Mokřadní a rašelinné louky leží SV od Lhotky, u samoty Na Lazech.

Zobrazit detail lokality

Návesník

Návesník

Litorál rybníka přecházející v ostřicové porosty mokřadů a rašelinných luk, na něž navazují vlhkomilná společenstva a smilkové louky.

Zobrazit detail lokality

Niva Doubravy

Niva Doubravy

Rozsáhlý komplex rašelinných, mokřadních i mezofilních luk, s vodními plochami a porosty dřevin se nachází na jižním okraji obce Sobíňov.

Zobrazit detail lokality

Odranec

Odranec

Mokřadní louky s výskytem řady ohrožených druhů rostlin se nachází JJV od obce Odranec.

Zobrazit detail lokality

Pastviska

Pastviska

Mokřadní louky s výskytem ohrožených druhů rostlin se nachází jižně od obce Odranec.

Zobrazit detail lokality

Pickov

Pickov

Mokřadní louky s výskytem několika ohrožených druhů rostlin leží nedaleko vrchu Pickov, jižně od obce Nový Jimramov.

Zobrazit detail lokality

Pihoviny

Pihoviny

Mokřadní a rašelinné louky se nacházejí v lesích severně od obce Cikháj.

Zobrazit detail lokality

Pod kamenným vrchem

Pod kamenným vrchem

Součástí lokality, která se nachází SZ od obce Polnička, jsou mokřadní a rašelinné louky, včetně Kamenného rybníka.

Zobrazit detail lokality

Ramplovo - Křižánky

Ramplovo - Křižánky

Mokřadní louky s výskytem několika ohrožených druhů rostlin se nachází nedaleko vrchu Horka v Moravských Křižánkách.

Zobrazit detail lokality

Ratajské rybníky

Ratajské rybníky

Soustava tří rybníků s rašelinnými a mokřadními loukami se nachází na SV okraji Hlinska.

Zobrazit detail lokality

Rendlíček

Rendlíček

Mokřadní louky s výskytem řady ohrožených druhů rostlin a živočichů leží u rybníka Rendlíček, nedaleko Pokojova.

Zobrazit detail lokality

Rybníky u Rudolce

Rybníky u Rudolce

Rašelinná louka, tůně a mokřady zarostlé náletovými dřevinami se nacházejí mezi rybníky Pařezný a Vazebný mezi Rudolcem a Bohdalovem.

Zobrazit detail lokality

Samotínské louky

Samotínské louky

Zobrazit detail lokality

Staviště

Staviště

Vlhké nivní louky táhnoucí se podél přirozené části potoka Staviště nedaleko samoty Plíčky.

Zobrazit detail lokality

Suché kopce

Suché kopce

Mozaika přírodních společenstev sušších, vlhkých až zrašeliněných luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů, zaujímající 13,38 ha.

Zobrazit detail lokality

Šafranica

Šafranica

Rašelinné louky a rašeliniště se nachází nad Lesním rybníkem u Slavkovic.

Zobrazit detail lokality

Šarátky

Šarátky

Mokřadní a rašelinná louka se nachází JV od obce Studnice. Vyskytuje se zde řada ohrožených druhů rostlin i živočichů.

Zobrazit detail lokality

Široké pole

Široké pole

Mokřadní louky s výskytem několika ohrožených druhů rostlin se nachází na severním okraji Širokého pole.

Zobrazit detail lokality

Štursův sad

Štursův sad

Převážně třešňový sad pod vrcholem Bohdalec.

Zobrazit detail lokality

U letiště

U letiště

Rašelinné louky s výskytem řady ohrožených druhů rostlin i živočichů se nachází SV od Počítek.

Zobrazit detail lokality

U Studní

U Studní

Vlhké až zrašeliněné louky s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů, které se nacházejí na jihozápadním okraji obce Fryšava pod Žákovou horou.

Zobrazit detail lokality

Utopenec

Utopenec

Niva Vortovského potoka s přirozené meandrujícím korytem a rašelinnými a mokřadní loukami leží severně od obce Vortová.

Zobrazit detail lokality

U Tučkovy hájenky

U Tučkovy hájenky

Přírodní biotopy přechodových rašelinišť, nevápnitých mechových slatinišť, vegetace vysokých ostřic, vlhkých pcháčových luk a smilkových trávníků.

Zobrazit detail lokality

V Kopaninách

V Kopaninách

Mokřadní a rašelinná louka se nachází u samoty Borovská, SV od Havlíčkovy Borové. Vyskytuje se zde řada ohrožených druhů rostlin i živočichů.

Zobrazit detail lokality

Volákův kopec

Volákův kopec

Mozaika přírodě blízkých společenstev vlhkých pcháčových a tužebníkových až zrašeliněných luk přecházející v sušších částech v acidofilní smilkové trávníky.

Zobrazit detail lokality

Výzkumná plocha

Výzkumná plocha

Mokřadní louka se nachází nedaleko rybníka Groš, na jižním okraji Kameniček.

Zobrazit detail lokality

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit