Zpět na lokality

Bahna

Území je představováno třemi oddělenými lokalitami, které jsou tvořeny mozaikou vlhkých lučních společenstev až zrašeliněných luk, na okrajích postupně přecházející v relativně sušší stanoviště. Zejména u okrajů lesa jsou roztroušeny dřevinné nálety smrku, borovice, olše a vrb. Okrajově do lokality zasahují části kulturních smrkových porostů s borovicí. Lokalita je domovem mnoha vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Roste zde úpolín nejvyšší (Trollius altissimus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), mochna bahenní (Potentilla palustris), jetel kaštanový (Trifolium spadiceum), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), tolije bahenní (Parnassia palustris), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), starček potoční (Tephroseris crispa), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), pampeliška Nordstedrova (Taraxacum nordstedtii), kontryhel lysý (Alchemilla glabra), škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. hieracioides). Rašelinné louky jsou biotopem řady živočichů. Žije zde skokan hnědý (Rana temporaria) a ropucha obecná (Bufo bufo), čolek horský (Triturus alpestris), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), zmije obecná (Vipera berus) a slepýš křehký (Anguis fragilis). Z ptactva zde můžeme spatřit bekasinu otavní (Gallinago gallinago), lindušku luční (Anthus pratensis), bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra), ťuhýka obecného (Lanius collurio), hýl rudý (Carpodacus erythrinus) a křepelka polní (Coturnix coturnix) a další. Významný je výskyt ohroženého modrásek bahenní (Maculinea nausithous).

 

Z historie:

Území pozitivně formovalo dřívější maloplošné extenzivní hospodaření. Vlhké louky byly pravidelně koseny a/nebo spásány. Zánik tohoto tradičního obhospodařování se projevil zarůstáním luk, šířením dřevinných náletů a rozrůstáním a terestrické rákosiny. Rozsáhlým odvodňováním zemědělských půd v okolí a splachy z okolních pozemků došlo k následné eutrofizaci společenstev zejména při okrajích území. V minulosti došlo na jihozápadním okraji území k drobné těžbě jílů. Vznikly tak zazemněné periodicky zvodnělé prohlubně, které jsou občasně zasypávány černou skládkou.

Část luk přiléhající k lesnímu komplexu ”Na Bahnech” byla dříve zalesněna. Jsou to převážně smrkové porosty s příměsí borovice lesní. Díky nepřirozenému stanovišti trpí tyto porosty vývraty.

Péče o lokalitu byla obnovena v 90. letech, kdy bylo území vyhláškou ONV prohlášeno za zachráněný přírodní výtvor. Byla zde vykácena část náletových dřevin, obnoveno kosení luk a asanována skládka odpadků.

 

Probíhající péče:

Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2002.

V současné době se stará o 14 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.

Občasné prořezávky dřevin.

 

Kategorie ochrany:

Přírodní památka v CHKO Žďárské vrchy

 

Zajímavosti:

Z území vytéká levostranný přítok řeky Chrudimky.

Na severovýchodním okraji území se nachází osada Bahna. Zde je lokalita narušena ukládáním odpadu ze zahrad a zřizováním ohnišť.

 

Plán péče je dostupný zde.


Zpět na lokality

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další lokality

Babín

Babín

Bývalé rašeliniště a navazující mokřady se nachází mezi rybníky Babínský, Matějovský a Tálinská, nedaleko obce Budeč.

Zobrazit detail lokality

Baroch

Baroch

Mělký rybník s tůněmi, ostrovy a rozsáhlými porosty rákosin, na něž navazují slatinné louky. Jde zejména o velmi významnou ornitologickou lokalitu.

Zobrazit detail lokality

Blatinské louky

Blatinské louky

Mokřadní louky s prameništi se nacházejí v centru osady Blatiny. Území je významné zejména výskytem několika ohrožených druhů rostlin.

Zobrazit detail lokality

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit