Zpět na lokality

Baroch

Mělký rybník s rozsáhlými porosty rákosin, ostrovy, slatinnými loukami a tůněmi se nachází u obce Hrobice. Jde zejména o velmi významnou ornitologickou lokalitu, hnízdí zde mj. bukač velký, bukáček malý, husa velká, čírka modrá, chřástal vodní a jeřáb popelavý. Jsou zde dobře vyvinuté porosty vodní makrofytní vegetace s žebratkou bahenní, z rostlin na mokřadech jsou nejvýznamnější prstnatec pleťový, prstnatec májový, kruštík bahenní, pupečník obecný a pryskyřník velký. Z obojživelníků se zde rozmnožuje kuňka ohnivá, čolek velký, blatnice skvrnitá, rosnička aj.

 

Z historie:

Rybník byl historicky součástí velkého rybníka Velká Čeperka. Kvůli zanedbanému stavu se postupně přeměnil  v rákosem a náletovými dřevinami zarostlou bažinu s nepatrnými zbytky vody. V zimě 1992/93 byla provedena částečná obnova rybníka. Bylo vyhrnuto dno u severní hráze v celkové rozloze 1,76 ha. Tím byla obnovena část volné vodní plochy. Stavidlo a výpusť byly opraveny a uvedeny do provozuschopného stavu. V letech 2000 a 2002 došlo k dalším etapám obnovy rybníka, které navazovaly na dříve provedené úpravy. Cílem obnovy bylo vytvořit různorodé prostředí pro faunu a floru. V rámci těchto akcí bylo mj. vytvořeno pět lagun, propojených spojovacími kanály a byla vybudována soustava 19 ostrůvků. Okrajové části bývalého rybníka se již dlouhodoběji pravidelně kosí.

 

Probíhající péče:

Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2009.

V současné době se stará o 7,8 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.

Občasné prořezávky dřevin.

 

Kategorie ochrany:

Přírodní rezervace

 

Zajímavosti:

Litorál rybníka protkaný vodními kanály a s řadou ostrovů

Velmi významná lokalita pro ohrožené vodní organismy a ptáky.

 

Plán péče je dostupný zde.


Zpět na lokality

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další lokality

Babín

Babín

Bývalé rašeliniště a navazující mokřady se nachází mezi rybníky Babínský, Matějovský a Tálinská, nedaleko obce Budeč.

Zobrazit detail lokality

Bahna

Bahna

Území je představováno třemi oddělenými loukami, tvořenými mozaikou vlhkých až zrašeliněných luk, postupně přecházejících v sušší stanoviště.

Zobrazit detail lokality

Blatinské louky

Blatinské louky

Mokřadní louky s prameništi se nacházejí v centru osady Blatiny. Území je významné zejména výskytem několika ohrožených druhů rostlin.

Zobrazit detail lokality

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit