Zpět na lokality

Suché kopce

Mozaika přírodních společenstev sušších, vlhkých až zrašeliněných luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů, zaujímající 13,38 ha. Roste zde například prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), p. Fuchs v (D. fuchsii), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), dvoudomý (Valeriana dioica), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), sítina kostrbatá (Juncus squarrosus), starček potoční (Tephroseris crispa). Z živočichů zde můžete spatřit skokana hnědého (Rana temporaria), ropuchu obecnou (Bufo bufo), čolka obecného (Tritus vulgaris), čokla horského (Tritus alpestris)  ještěrku živorodou (Zootoca vivipara) nebo zmiji obecnou (Vipera berus). Na loukách hnízdí křepelka polní (Coturnix coturnix), bekasina otavní (Gallinago gallinago), linduška luční (Anthus pratensis), brambornček hnědý (Saxicola rubetra) a ťuhýk obecný (Lanius collurio). Významný je výskyt ohroženého hnědáska rozrazilového (Melitaea diamina), který zde dosud přežívá v relativně silné populaci.

Z historie:

V minulosti byla lokalita kosena 2 x ročně. Jarní seč probíhala na konce června, druhá seč, otava, proíhala na konci srpna. Kosení bylo umožněno svedením vody do soustavy stružek. „Ty se každý rok jenom vyčistily a fungovalo to dál,“ vypráví paní Vilma, dcera jedněch z místních bývalých hospodářů. S nástupem kolektivizace došlo k absenci hospodaření, zarůstání lokality, šíření náletových dřevin a eutrofizaci lokality splachy z přilehlých polí. To se projevilo degradací luk a zarůstáním náletem. Péče byla obnovena v 90. letech, kdy bylo území vyhláškou ONV prohlášeno za zachráněný přírodní výtvor. Částečně zde byly vykáceny náletové dřeviny a louky jsou nyní pravidelně koseny.

 

Probíhající péče:

Sdružení Krajina pečuje o lokalitu od roku 2003.

V současné době se stará o 9,1 ha:

6,6 ha podmáčených luk je koseno ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.

2,5 ha suchých luk je koseno lehkou strojní mechanizací

Občasné prořezávky dřevin.

 

Kategorie ochrany:

Přírodní památka v CHKO Žďárské vrchy

Evropsky významná lokalita - předmět ochrany: druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

 

Zajímavosti:

Ještě v 80. letech 20. století byla ve východní části provozována vojenská střelnice. Jejím pozůstatkem je mohutný zemní val a zbytky zákopů.

Na území se nachází řada pramenů, které bývalí hospodáři užívali jako studně.

Sdružení Krajina zde má založeny trvalé monitorovací čtverce pro zhodnocení vlivu managementových opatření (kosení).

Místní starousedlíci nazývají toto území Pod Březinou.

 

Plán péče je dostupný zde.

Souhrn doporučených opatření je dostupný zde.


Zpět na lokality

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další lokality

Babín

Babín

Bývalé rašeliniště a navazující mokřady se nachází mezi rybníky Babínský, Matějovský a Tálinská, nedaleko obce Budeč.

Zobrazit detail lokality

Bahna

Bahna

Území je představováno třemi oddělenými loukami, tvořenými mozaikou vlhkých až zrašeliněných luk, postupně přecházejících v sušší stanoviště.

Zobrazit detail lokality

Baroch

Baroch

Mělký rybník s tůněmi, ostrovy a rozsáhlými porosty rákosin, na něž navazují slatinné louky. Jde zejména o velmi významnou ornitologickou lokalitu.

Zobrazit detail lokality

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit