Zpět na lokality

Ratajské rybníky

Soustava tří rybníků s rašelinnými a mokřadními loukami se nachází na SV okraji Hlinska. Lokalita hostí populace řady ohrožených a vzácných druhů živočichů a rostlin. Vyskytuje se zde mj. srpnatka fermežová, hořec hořepník, rosnatka okrouhlolistá, tolije bahenní, všivec bahenní, modrásek bahenní, bělopásek topolový, čolek horský, rosnička a bekasina otavní.

 

Z historie:

Dříve pravidelné udržované louky byly ponechány desítky let bez péče, čímž zdegradovaly a zčásti zarostly náletem. Péče byla obnovena až po roce 1990, kdy zde proběhly prořezávky náletových dřevin a od té doby je prováděno pravidelné kosení mokřadních luk.

 

Probíhající péče:

Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2010.

V současné době se stará o 2 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.

Občasné prořezávky dřevin.

 

Kategorie ochrany:

Přírodní památka v CHKO Žďárské vrchy

Evropsky významná lokalita - předmět ochrany: bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) (6410); přechodová rašeliniště a třasoviště (7140); modrásek bahenní (Maculinea nausithous); modrásek očkovaný (Maculinea teleius); srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus); vrkoč Geyerův (Vertigo geyeri).

 

Zajímavosti:

Extenzivně využívané rybníky a zachovalé mokřady a rašeliniště s výskytem řady ohrožených druhů.

 

Plán péče je dostupný zde.

Souhrn doporučených opatření je dostupný zde.


Zpět na lokality

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další lokality

Babín

Babín

Bývalé rašeliniště a navazující mokřady se nachází mezi rybníky Babínský, Matějovský a Tálinská, nedaleko obce Budeč.

Zobrazit detail lokality

Bahna

Bahna

Území je představováno třemi oddělenými loukami, tvořenými mozaikou vlhkých až zrašeliněných luk, postupně přecházejících v sušší stanoviště.

Zobrazit detail lokality

Baroch

Baroch

Mělký rybník s tůněmi, ostrovy a rozsáhlými porosty rákosin, na něž navazují slatinné louky. Jde zejména o velmi významnou ornitologickou lokalitu.

Zobrazit detail lokality

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit