Zpět na lokality

Niva Doubravy

Rozsáhlý komplex rašelinných, mokřadních i mezofilních luk, s vodními plochami a porosty dřevin se nachází na jižním okraji obce Sobíňov. Vyskytuje se zde řada významných druhů rostlin, např. hladýš pruský, ostřice Davallova, prstnatec májový a tolije bahenní. Území je velmi významné pro živočichy, žije zde bekasina otavní, čolek velký, modrásek bahenní, zmije obecná, čolek horský, ještěrka živorodá, chřástal polní a další druhy.

 

Z historie:

Louky v nivě Doubravy jsou dlouhodobě koseny (s krátkou přestávkou), byly však v minulosti dotčeny změnou vodního režimu – např. v osmdesátých letech 20. století bylo provedeno napřímení a zahloubení koryta řeky a s tím bylo spojené další odvodnění luk. V 19. století byly v území dva velké rybníky, z nich že se dodnes zachovaly pouze vysoké hráze (vedou po nich cesty). V letech 1960-1970 byl v lokalitě vybudován Zahájský rybník, ve východní části lokality pak byla zbudována protáhlá tůň. V území došlo vlivem několikaleté absence kosení k částečné degradaci luk, ale současné již dlouhodoběji probíhající hospodaření jejich kvalitu opět zvýšilo.

 

Probíhající péče:

Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2005.

V současné době se stará o 15,4 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.

Občasné prořezávky dřevin.

 

Kategorie ochrany:

Přírodní rezervace

Evropsky významná lokalita - předmět ochrany: druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech

Zajímavosti:

Rozsáhlý komplex mokřadů s výskytem řady ohrožených druhů.

Ukázka toho, jak dříve vypadala naše krajina a jak byla využívána.

 

Plán péče by měl být dostupný zde.

Souhrn doporučených opatření je dostupný zde.

 


Zpět na lokality

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další lokality

Babín

Babín

Bývalé rašeliniště a navazující mokřady se nachází mezi rybníky Babínský, Matějovský a Tálinská, nedaleko obce Budeč.

Zobrazit detail lokality

Bahna

Bahna

Území je představováno třemi oddělenými loukami, tvořenými mozaikou vlhkých až zrašeliněných luk, postupně přecházejících v sušší stanoviště.

Zobrazit detail lokality

Baroch

Baroch

Mělký rybník s tůněmi, ostrovy a rozsáhlými porosty rákosin, na něž navazují slatinné louky. Jde zejména o velmi významnou ornitologickou lokalitu.

Zobrazit detail lokality

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit