Zpět na lokality

Laguna u Bohdalova

Laguna u Bohdalova je tvořena soustavou pěti tůní v bývalém těžebním prostoru cihelny. Tůně jsou významným místem pro rozmnožování obojživelníků, vážek, vodních brouků a jiných živočichů.

Historicky jde o nejvýznamnější lokalitu pro obojživelníky v kraji, bylo zde doloženo pro podmínky Vysočiny neuvěřitelných 12 druhů (čolek velký, čolek obecný, čolek horský, kuňka ohnivá, blatnice, rosnička, ropucha zelená, ropucha obecná, skokan hnědý, skokan ostronosý, skokan krátkonohý a skokan zelený). V současné době je zde druhů méně, i tak ale stále jde o významnou lokalitu pro rozmnožování obojživelníků. Vyskytuje se zde řada druhů vážek. Nejvzácnějším druhem je vážka jasnoskvrnná. Z významných druhů rostlin zde roste populaci rdest alpský.

 

Z historie:

Dříve byla lokalita součástí těžebního prostoru cihelny. Po ukončení těžby byla většina vytěžených ploch zavezena odpadem a zrekultivována s výsadbou dřevin. Současná přírodní památka je část těžebního prostoru, která byla při zavážení ušetřena. Po ukončení rekultivačních aktivit v této části cihelny byly tůně a jejich bezprostřední okolí ponechány delší dobu bez jakýchkoli zásahů. Postupně tak docházelo ke „stárnutí“ tůní – zarůstání, zazemňování a také se v tůních začaly ve větší míře vyskytovat nežádoucí ryby. Význam pro ohrožené organismy se postupně snižoval. V letech 2010-2011 byl proto realizován revitalizační projekt "Obnova přírodní památky Laguna u Bohdalova" s podporou Operačního programu Životní prostředí a Kraje Vysočina, který měl za cíl obnovit zde vhodné podmínky zejména pro výskyt ohrožených druhů obojživelníků, vážek a vodních rostlin. Postupná revitalizace zahrnovala vyřezání náletových dřevin, odbahnění tůní, stabilizaci erozního břehu a umožnění manipulace s vodou v tůních – osazení výpustného zařízení. V roce 2012 byly na hrázích tůní Laguny umístěny informační panely o významu lokality, její historii a péči o ni.

 

Probíhající péče:

Lokalita je v péči Sdružení Krajina od roku 2010.

V současné době se stará o 1,2 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.

Pravidelné odstraňování nežádoucích ryb z tůní (výlovy, vyčerpání vody).

Občasné prořezávky náletových dřevin.

 

Kategorie ochrany:

Přírodní památka

 

Zajímavosti:

Výskyt 12 druhů obojživelníků.

Lokalita vznikla po těžbě cihlářské hlíny.

 

Plán péče by měl být dostupný zde.


Zpět na lokality

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další lokality

Babín

Babín

Bývalé rašeliniště a navazující mokřady se nachází mezi rybníky Babínský, Matějovský a Tálinská, nedaleko obce Budeč.

Zobrazit detail lokality

Bahna

Bahna

Území je představováno třemi oddělenými loukami, tvořenými mozaikou vlhkých až zrašeliněných luk, postupně přecházejících v sušší stanoviště.

Zobrazit detail lokality

Baroch

Baroch

Mělký rybník s tůněmi, ostrovy a rozsáhlými porosty rákosin, na něž navazují slatinné louky. Jde zejména o velmi významnou ornitologickou lokalitu.

Zobrazit detail lokality

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit