Zpět na lokality

Doubravníček

Rybník se souvislými litorálními porosty, na které navazuje mozaika mokřadů, vlhkých až zrašeliněných luk nacházející se v II. Zóně CHKO Žďárské vrchy o celkové rozloze 5,2 ha. Lokalita je významná především výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Roste zde například prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), starček potoční (Tephroseris crispa), vachta trolistá (Menyanthes trifoliata), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), všivec lesní (Pedicularis sylvatica). Z živočichů zde můžete například vidět všechny tři čolky vyskytující se na Vysočině - čolka obecného (Lissotriton vulgaris), čolka horského (Ichthyosaura alpestris) a čolka velkého (Tritus cristatus).

Z historie:

Dlouhodobou absencí hospodaření došlo k zarůstání lokality, šíření náletových dřevin z okolního lesa. V 90. letech byla péče o louky obnovena. Později zde byla vybudována tůň pro podporu obojživelníků.

 

Probíhající péče:

Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2006.

V současné době se stará o 3,88 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.

Občasné prořezávky dřevin.

 

Kategorie ochrany:

II. zóna CHKO Žďárské vrchy

Evropsky významné lokalita - předmět ochrany: tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek, druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech

 

Plán péče je dostupný zde (plán péče o celou CHKO)

Souhrn doporučených opatření je dostupný zde.


Zpět na lokality

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další lokality

Babín

Babín

Bývalé rašeliniště a navazující mokřady se nachází mezi rybníky Babínský, Matějovský a Tálinská, nedaleko obce Budeč.

Zobrazit detail lokality

Bahna

Bahna

Území je představováno třemi oddělenými loukami, tvořenými mozaikou vlhkých až zrašeliněných luk, postupně přecházejících v sušší stanoviště.

Zobrazit detail lokality

Baroch

Baroch

Mělký rybník s tůněmi, ostrovy a rozsáhlými porosty rákosin, na něž navazují slatinné louky. Jde zejména o velmi významnou ornitologickou lokalitu.

Zobrazit detail lokality

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit