Zpět na lokality

Havranka

Unikátní rozsáhlý komplex mokřadních a lučních ekosystémů se nachází nedaleko obce Jiříkov. Vyskytuje se zde řada ohrožených a vzácných druhů rostlin, např. hladýš pruský, vachta trojlistá, tolije bahenní, smldník bahenní a prtnatec májový. Z významných živočichů zde žije perleťovec kopřivový, ohniváček modrolemý, bekasina otavní, moták pochop, ještěrka živorodá a další druhy.

 

Z historie:

Velká část současné rezervace leží na dně historického rybníka s názvem „Alter Teich“, který zanikl někdy v polovině 19. století. Od té doby byly zřejmě veškeré plochy pravidelně koseny. Tento stav však netrval až do současnosti, v 90. letech 20. století již byly téměř všechny luční plochy ponechány ladem. Pravidelná péče o nejcennější louky byla obnovena teprve v roce 2000. Postupně dochází ke zlepšování stavu lučních ekosystémů a rozšiřování udržovaných ploch. V území bylo v 80. letech 20. století provedeno narovnání a zahloubení potoka Sázavky, které částečně ovlivnilo vodní režim navazujících ploch. V jižní části rezervace byl v roce 2007 vybudován rybník s menšími neprůtočnými tůněmi, v dalším roce byla nad rybníkem zbudována soustava větších průtočných tůní.

 

Probíhající péče:

Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2000.

V současné době je cca 20 ha, paseno a bezmála 5 ha koseno ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.

Občasné prořezávky dřevin.

 

Kategorie ochrany:

Přírodní rezervace

Evropsky významná lokalita - předmět ochrany: bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách

Zajímavosti:

Mokřady na dně velkého historického rybníka.    

Unikátní komplex mokřadů v regionálním měřítku.

 

Plán péče je dostupný zde.


Zpět na lokality

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další lokality

Babín

Babín

Bývalé rašeliniště a navazující mokřady se nachází mezi rybníky Babínský, Matějovský a Tálinská, nedaleko obce Budeč.

Zobrazit detail lokality

Bahna

Bahna

Území je představováno třemi oddělenými loukami, tvořenými mozaikou vlhkých až zrašeliněných luk, postupně přecházejících v sušší stanoviště.

Zobrazit detail lokality

Baroch

Baroch

Mělký rybník s tůněmi, ostrovy a rozsáhlými porosty rákosin, na něž navazují slatinné louky. Jde zejména o velmi významnou ornitologickou lokalitu.

Zobrazit detail lokality

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit