Zpět na lokality

Rybníky u Rudolce

Rašelinná louka, tůně a mokřady zarostlé náletovými dřevinami se nacházejí mezi rybníky Pařezný a Vazebný mezi Rudolcem a Bohdalovem. Je zde zachována vegetace rašelinných luk s významnými druhy vachtou trojlistou, zábělníkem bahenním, tolijí bahenní a jinými druhy. Žijí zde ještěrky živorodé, rosničky, blatnice a jiní obojživelníci.

 

Z historie:

V dřívějších dobách šlo o pravidelně kosené a udržované louky. Po ukončení péče byla lokalita ponechána několik desítek let bez jakýchkoli zásahů. Došlo k výraznému zárůstu náletovými dřevinami a ke zvýšení podmáčení kvůli zanesení odtokových stužek. V roce 2008 byla v menší části území obnovena péče o botanicky nejzachovalejší rašelinnou louku. Byly zde prořezány náletové dřeviny a zahájeno pravidelné každoroční kosení. V roce 2014 byla pod hrází Pařezného rybníka zbudována tůň na podporu obojživelníků a ohroženého vodního hmyzu, po předchozím vyřezání náletových dřevin.

 

Probíhající péče:

Sdružení krajina pečuje o lokalitu od roku 2008.

V současné době se stará o 0,3 ha, které jsou koseny ručně (ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem). Pokosená tráva je nahrabovačem shrabána do řádků, odtud je sebrána, svezena na okraj lokality a odvezena k dalšímu využití.

Občasné prořezávky dřevin.

Budování tůní a péče o ně.

 

Kategorie ochrany:

Přírodní památka v CHKO Žďárské vrchy

Evropsky významná lokalita - předmět ochrany: Rybníky s výskytem vzácné vegetace letněných rybníků a navazující mokřadní a rašelinné biotopy, populace význačných druhů rostlin, především puchýřky útlé (Coleanthus subtilis), a živočichů, především obojživelníků, typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena EVL CZ0614052 Rybníky u Rudolce a které se nacházejí na území přírodní památky.

 

Zajímavosti:

Jediná zachovalá rašelinná plocha v širším okolí, která nebyla zatopena nebo jinak upravena.

 

Plán péče je dostupný zde.

Souhrn doporučených opatření je dostupný zde.


Zpět na lokality

Více o nás

Zjistěte co děláme

Hlavní činností je sečení podmáčených luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s místním farmářem louky také vypásáme. Vedle toho budujeme tůně, vysazujeme stromořadí, věnujeme se odborné činnosti. Poměrně čerstvě se zabýváme tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů. Do naší činnosti zapojujeme širokou veřejnost. Aby naše působení bylo dlouhodbě stabilní, fungujeme jako pozemkový spolek a k obhospodařovaným pozemkům získáváme právní vztahy.

Číst více

Kdo jsme

Sdružení Krajina je spolek sdružující lidi se zájmem o přírodu a krajinu a její praktickou ochranu.

Více o nás

Podpořte nás

Finanční podpora
Chci vás podpořit

Dobrovolnictví
Chci vás podpořit

Další lokality

Babín

Babín

Bývalé rašeliniště a navazující mokřady se nachází mezi rybníky Babínský, Matějovský a Tálinská, nedaleko obce Budeč.

Zobrazit detail lokality

Bahna

Bahna

Území je představováno třemi oddělenými loukami, tvořenými mozaikou vlhkých až zrašeliněných luk, postupně přecházejících v sušší stanoviště.

Zobrazit detail lokality

Baroch

Baroch

Mělký rybník s tůněmi, ostrovy a rozsáhlými porosty rákosin, na něž navazují slatinné louky. Jde zejména o velmi významnou ornitologickou lokalitu.

Zobrazit detail lokality

Jak nás můžete podpořit

Finanční podpora

I "malá" částka dokáže velké věci.

Chci vás podpořit

Dobrovolnictví

Péče o přírodu dává smysl...

Chci vás podpořit